POLSKI TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. ZOO

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z  FIRMĄ S&S POLTRANS SP. Z O.O.

Niniejsze warunki są postanowieniami nadrzędnymi nad Warunkami Umów o Współpracy jak i nad warunkami jakie Zleceniodawca podaje w swoim zleceniu.  Należy je traktować w punktach spornych jako zastrzeżenia do warunków Zleceniodawcy. Brak wniesionych zastrzeżeń przez którąkolwiek ze stron należy taktować jako ich akceptację w całości.

1. Potwierdzenie przyjętego przez naszą firmę zlecenia zostaje odesłane do Zleceniodawcy 
    wraz z podaniem danych do kierowcy i numerem rej. pojazdu. 
2. Zleceniodawca ma obowiązek zapoznania się z warunkami współpracy z firmą
    "S&S POLTRANS SP. z o.o." zawartymi na niniejszej stronie internetowej w przeciągu 30    
    minut od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez naszą firmę. Adres strony
    i informacja o konieczności zapoznania się z nią zawarta jest w e-mailu zawierającym 
    potwierdzenie przyjęcia zlecenia wysłanym przez "S&S POLTRANS Sp. z o.o." 
    do Zleceniodawcy.
    W przypadku braku zgłoszonych zastrzeżeń przez Zleceniodawcę do niniejszych warunków
    w czasie 30 minut od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez naszą firmę uważać         należy, że Zleceniodawca nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń  i będzie je przestrzegał. 
3. W przypadku rezygnacji ze zlecenia przez Zleceniodawcę po 30 minutach od otrzymania             naszego potwierdzenia lub po podstawieniu pojazdu pod załadunek "S&S POLTRANS 
    Sp. z o.o." zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości stawki frachtu
    z anulowanego zlecenia przez Zleceniodawcę. 
4. "S&S POLTRANS Sp. z o.o." zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyjętego zlecenia 
    najpóźniej dzień wcześniej niż data załadunku podana w zleceniu. O fakcie rezygnacji 
    poinformuje niezwłocznie Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązuje się do wystawienia 
    storno przesłanego zlecenia i nieobciążania firmy "S&S POLTRANS Sp. z o.o." karami 
    umownymi.
5. W przypadku konieczności oczekiwania na załadunek po podanym w zleceniu terminie
    i godzinie lub po podstawieniu pojazdu na załadunek (brak terminów w zleceniu) firma
    "S&S POLTRANS Sp. z o.o." wyraża zgodę na 2-godzinny czas oczekiwania kierowcy 
    na załadunek. 
    Po upływie tego czasu zastrzegamy sobie możliwość powrotu pojazdu do miejsca
    siedziby firmy lub innego miejsca kolejnego załadunku bez załadowania zleconego towaru
    a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy kwoty brutto zleconego zlecenia.
    Pozostawienie kierowcy i pojazdu na dłuższy czas wymagają pisemnej zgodzy naszej firmy.
    W przypadku zgodzy firmy S&S POLTRANS SP. z o.o. na postój Zleceniodawca 
wyraża 
    zgodę na obciążenie go kosztami 100 euro za każdą rozpoczętą dobę postoju.
    W przypadku anulacji zlecenia w momencie gdy nasz pojazd stoi w kodzie załadunku lub 
    czasie krótszym niż 24 godziny do planowanego załadunku Zleceniodawca zobowiązuje się
    zapłacić na rzecz S&S POLTRANS SPZOO karę umowną w wysokosci kwoty anulowanego 
    zlecenia.
6. W przypadku konieczności oczekiwania na rozładunek po podanym w zleceniu lub inaczej 
    ustalonym terminie i godzinie lub po podstawieniu pojazdu na rozładunek (brak terminów w 
    zleceniu) firma "S&S POLTRANS Sp. z o.o."  wyraża zgodę na 1-godzinny czas 
    oczekiwania kierowcy na rozładunek.
    Po upływie tego czasu zastrzegamy sobie możliwość powrotu pojazdu do miejsca siedziby 
    firmy lub innego miejsca kolejnego załadunku bez rozładowania zleconego towaru
    a Zleceniodawca zobowiazuje sie do zapłaty Zleceniobiorcy kwoty brutto zleconego zlecenia.
    Pozostawienie kierowcy i pojazdu na dłuższy czas wymagają pisemnej zgodzy naszej firmy.
    W przypadku zgodzy firmy S&S POLTRANS SP. z o.o. na postój Zleceniodawca wyraża 
    zgodę na obciążenie go kosztami 100 euro za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
    W przypadku gdzy oczekiwanie na rozładunek wiązać się będzie z koniecznością odwołania
    kolejnych przyjętych przez S&S POLTRANS SP ZOO zleceń Zleceniodawca zobowiązuje się
    do zapłaty w ciągu 7 dni na rzecz S&S POLTRANS SPZOO kary umownej w wysokości 320€ 
    za każde odwołane zlecenie z winy Zleceniodawcy.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności wagi podanej w zleceniu ze stanem faktycznym firma     "S&S POLTRANS Sp. z o.o." zastrzega sobie prawo do zabrania ładunku tylko w ilości
    odpowiadającej zleceniu lub całkowite odmówienie załadunku. W obydwu przypadkach
    Zleceniobiorca obciąża Zleceniodawcę kwotą frachtu podaną w zleceniu. 
8. W przypadku gdy przyjęte przez naszą firmę zlecenie wiązać się będzie z koniecznością
    poniesienia dodatkowych, niespodziewanych kosztów lub strat powstałych z winy 
    Zleceniodawcy lub jego klienta, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić te koszty w całości.
9. W przypadku gdy podczas realizacji zlecenia zaistnieją okoliczności powstałe z winy    
    Zleceniodawcy uniemożliwiające jego należyte wykonanie lub mogace narazić na
    dodatkowe koszty naszą firmę, zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszej realizacji zlecenia
    a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości stawki frachtu z tego      zlecenia lub pokrycia powstałych dodatkowych kosztów.
10. Wszelkie spory mogące wystąpić w realizacji zlecenia przyjętego przez naszą firmę będzie         rozpatrywał właściwy sąd zgodnie z siedzibą firmy S&S POLSTRANS Sp. z o.o.
11. W przypadku niemożności podstawienia przez Zleceniobiorcę pojazdu pod załadunek lub 
      rozładunek w określonym z zleceniu terminie z przyczyn od niego nie zależnych, 
      zobowiązany on jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcę. 
      Zleceniodawca natomiast oświadcza, iż nie będzie dochodził ewentualnych kar umownych
      z tym związanych  zawartych  w zleceniu. W takim przypadku S&S POLTRANS SP ZOO 
      zastrzega sobie prawo do anulacji przyjętego zlecenia bez podawania przyczyn
      S&S POLTRANS SP ZOO zastrzega sobie również prawo do anulacji przyjętego zlecenia
      na 1 dzień przed planowanym dniem załadunku wg przyjętego wcześniej zlecenia
      a Zlecenidawca oświadcza, że nie będzie dochodził z tego powodu żadnych roszczeń.
12. Zleceniobiorca i Zleceniodawca wspólnie ustalają, iż tylko warunki zawarte w zleceniach 
      Zleceniodawcy oraz Warunki Zleceniobiorcy są wiążącymi dla stron w celu wykonania 
      zleconych przez Zleceniodawcę zleceń z zastrzeżeniem pierwszeństawa Warunków 
      Zleceniobiorcy nad Warunkami Zleceniodawcy.
13. Termin płatności faktur wystawionych przez S&S POLTRANS SP ZOO liczony jest od daty
      odbioru tej faktury. W przypadku wystąpienia błedów na fakturze S&S POLTRANS SP ZOO
      zobowiązuje się poprawić je fakturą korygującą co jednak nie zmienia terminu płatności 
      korygowanej faktury. 
14. W przypadku gdy Zleceniodawca poda błędny adres rozładunku lub załadunku i wiązać się
      to będzie ze znacznym wydłużeniem czynności załadunkowych lub rozładunkowych
      z powodu znalezienia własciwego adresu tych czynności, firma S&S POLTRANS SPZOO 
      może zostać zmuszona do odwołania kolejnych przyjętych przez siebie zleceń do realizacji. 
      W takim przypadku Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty w ciągu 7 dni na rzecz
      S&S POLTRANS SPZOO kary umownej w wysokości 320€ za każde odwołane zlecenie
      z winy Zleceniodawcy.
15. W  przypadku konieczności korzystania z usług firm windykacyjnych lub kancelarii
      prawniczych w celu odzyskania należności względem naszej firmy, Zleceniodawca
      lub Dostawca zostanie obciążony tymi kosztami w całości.
16. Zleceniobiorca lub Dostawca wyraża zgodę na obciążenie go każdorazowo kwotą
      80 PLN netto za wysłane do niego wezwania do zapłaty.
17. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli drogowej innej wagi niż podanej
      w dokumentach CMR lub innych niezgodności stanu faktycznego z dokumentami
      wynikajązymi z winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia
      w 100% wszystkich kar nałożonych na naszą firmę w związku z tymi różnicami.
18. W przypadku problemów z realizacją przyjętego zlecenia lub konieczności 
      odzyskiwania swoich należności przez S&S POLTRANS Sp. z o.o. 
      na drodze postępowania sądowego, Zleceniobiorca i Zleceniodawca 
      wzajemnie ustalają. iż sądem właściwym jest Sąd w Dzierżoniowie.
19. W przypadku zlecania przez naszą firmę ładunków do przewiezienia przewoźnikom
      zewnętrznym, zobowiązani są Oni do podstawienia pojazdów zgodnych z parametrami 
      technicznymi zlecenia i w  terminie podanym w mailu ze zleceniem. W przypadku 
      niedotrzymania terminu załadunku lub rozładunku firma S&S POLTRANS SP. Z O.O. 
      zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 5-krotności wartości 
      zleconego frachtu a zewnętrzny przewoźnik zobowiązuje się tę karę uiścić w terminie 
      podanym na nocie obciążeniowej. W przypadku anulacji zlecenia S&S POLTRANS SP ZOO 
      zobowiazuje się do wypłaty na rzecz Zleceniobiorcy kwoty 50€ o ile anulacja nastąpiła z 
      winy S&S POLTRANS SP ZOO. W przypadku podstawienia pojazdu, który nie odpowiada 
      warunkom technicznym zlecenia (ładowność lub wymiary) przewoźnik zobowiązuje się do 
      zapłaty kary na rzecz S&S POLTRANS w wysokości kwoty brutto zleconego frachtu.
      W przypadku gdy przy załadunku okaże się, iż ładunek jest lżejszy niż podany w zleceniu
      a podstawiony pojazd odpowiada parametrom podanym w zleceniu to  kwota frachtu 
      automatycznie ulega zmniejszeniu o 10€ za każde "rozpoczęte" 100 kg. 
20. Termin płatności za kursy zlecane przez naszą firmę wynosi 60 dni od daty otrzymania 
      prawidłowo wystawionej faktury lub noty  pod warunkiem dostarczenia jej w ciągu 7 dni
      ( liczonych od dnia rozładowania ładunku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
      oraz 2 potwierdzonych przez odbiorcę dokumentów CMR, scanu dowodu 
      rejestracyjnego pojazdu, który odbierał ładunek i innymi wymaganych dokumentów                   załączonych  podczas załadunku towaru. Termin płatności wszystkich not wynosi 60 dni od 
      daty ich otrzymania.
      Prawidłowo potwierdzone dokumenty CMR powinny zawierać pieczątkę firmową odbiorcy,
      datę i podpis osoby odbierającej, pieczątkę firmową przewoźnika
.
      W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia dokumentów lub towaru 
płatność będzie
     realizowana w terminie do 120 dni od daty otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów 
      a ustalona stawka brutto za fracht ulegnie automatycznie pomniejszeniu o 35%.
      W przypadku braku prawidłowo potwierdzonych dokumentów CMR lub braku innych 
      dokumentów wymagających potwierdzenia przez odbiorcę załączonych przy załadunku 
      ustalona stawka brutto frachtu zostaje automatycznie obniżona o 50% z zachowaniem 
      terminu płatności do 120 dni.  
      W przypadku umieszczenia przez odbiorcę na dokumencie CMR uwag o uszkodzonym
      w transporcie ładunku firma S&S POLTRANS SP ZOOzastrzega sobie prawo do obciążenia
      przewoźnika karą umowną w wysokości do warości przewożonego ładunku a przewoźnik
      zobowiązuje się tą karę zapłacić w terminie podanym na nocie obciążeniowej.
21. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności na kary nałożone na Przewoźnika z powodu 
      przeładowania auta, braku odpowiednich dokumemtów, pozwoleń i licencji wymaganych
      do przewozów zleconego ładunku. 
22. Firma S&S POLTRANS SP ZOO informuję, iż w przypadku stwierdzenia kontaków 
      Przewoźnika z nadawcą lub odbiorcą ładunku lub innymi klientami firmy 
      S&S POLTRANS SP ZOO bez naszej zgody, zostanie nałożona na Przewoźnika kara
      w wysokośći 5000 euro a Przewoźnik zobowiązuje się ją bezwłocznie zapłacić.
23. Faktury za wykonane zlecenia należy wystawiać w miesiącu wykonania zlecenia.Przewoźnik 
      wyraża zgodę na wzajemne kompensaty należności pomiędzy nim
      a firmą S&S POLTRANS SP ZOO. Kwoty podane w zleceniach sa kwotami brutto.
24. W przypadku dostaw pojazdów dla firmy S&S POLTRANS Dostawca za niedotrzymanie
      terminu dostawy potwierdzonego przez niego w zamówieniu zobowiązuje się do zapłaty
      kary umownej w wysokości 0,5% wartości pojazdu brutto za każdy dzień zwłoki.
      Za dzień dostawy pojazdu uważa się dzień w którym przedstawiciel firmy S&S POLTRANS
      potwierdzi zgodność pojazdu z zamówieniem i nie wniesie zastrzeżeń do jego stanu
      technicznego oraz potwierdzi jego odbiór na protokole przekazania.
2
5. W przypadku nałożenia przez Zleceniodawców na firmę S&S POLTRANS kar finansowych
      wynikłych z niepodstawienia pojazdu pod załadunek spowodowanych przez nieterminową
      dostawę pojazdów przez Dostawcę, Dostawca zobowiązuje się do zapłaty tych kar w całości.
26. W przypadku awarii pojazdów niespowodowanych przez naszą firmę, Dostawca pojazdów 
      zobowiązuje się do naprawy ich w ramach przysługującej nam gwarancji oraz do zapłaty 
      kary 240€ za każdy dzień braku gotowości naprawianego pojazdu do pracy w naszej 
      firmie. Ponad to Dostawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i kar nałożonych
      na firmę S&S POLTRANS SP ZOO związanych z w/w awarią pojazdu w terminie 7 dni od
      otrzymania noty obiążeniowej wystawionej przez S&S POLTRANS SP ZOO na Dostawcę 
      pojazdu na konto podane w nocie.
27. S&S POLTRANS SP ZOO informuje, że ze względu bezpieczeństwa wszystkie rozmowy
      z pracownikami naszej firmy mogą być rejestrowane. W przypadku braku na to zgody ze 
      strony Zleceniodawców i Zleceniobiorców proponujemy drogę mailową w rozmowach
      z naszą firmą.
28. S&S POLTRANS SP ZOO nie wyaża zgody na wystawianie fakichkolwiek faktur i not bez jej 
      zgody. Faktury i noty wystawione bez zgody S&S POLTRANS SP ZOO będą odsyłane bez 
      księgowania.
29. Udostępnianie pozycji GPS naszych pojazdów jest odpłatne i wynosi 600€ za każdą 
      rozpoczętą dobę.
      W przypadku gdy koniecznoiść udostępnienia pozycji GPS pojazdu wynikia ze zlecenia 
      otrzymanego od Zleceniodawcy to usługa jest niepłatna.

Firma S&S POLTRANS SP ZOO nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie zlecenia, w którym jest większa waga niż ładowność pojazdu w przypadku gdy Spedytor zlecający wiedział wcześniej o parametrach pojazdu (waga lub wymiary). W przypadku gdy taka okoliczność będzie miała miejsce a załadowca nie załaduje ładunku S&S POLTRANS SP ZOO ma prawo do naliczenia kwoty frachtu do wysokości przyjętego zlecenia. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wystawioną przez S&S POLTRANS SP ZOO fakturę lub notę.
     


SŁOWNIK  POJĘĆ

Postój             - czas oczekiwania pojazdu na rozładunek lub załadunek powyżej 2 godzin.
Zleceniodawca - osoba lub firma zlecająca firmie S&S POLTRANS ładunek do przewiezienia.
Przewoźnik      - osoba lub firma przyjmująca od firmy S&S POLTRANS ładunek do przewiezienia.
Dostawca         - firma dostarczająca nowe pojazdy dla firmy S&S POLTRANS. Mianem Dostawcy
                          określa się również firmy naprawiające lub serwisujące na bierząco pojazdy będące
                          w użytkowaniu firmy S&S POLTRANS
.
Przyczyny nie zależne od Zleceniobiorcy : warunki atmosferyczne, sytuacja na drodze
                                                                   (natężenie ruchu, roboty drogowe, wypadki drogowe),
                                                                   problemy z pracownikami i autem, problemy z 
                                                                   rozładunkami.

TOLERANCJE WAGOWE

     Wszystkie strony niniejszych Warunków Współpracy tj. Zleceniodawca, Zleceniobiorca i S&S POLTRANS SP ZOO dopuszczają tolerancję wagową na załadunku do +9% dopuszczalnej ładowności.
Dopuszczalne wagi ładunków na pojazdy należące do S&S POLTRANS SP ZOO : 
1. Pojazd 4,2x2,2x2,2 - 1080 kg +9% 
2. Pojazd 4,9x2,2x2,5 - 1300 kg +8%
3. Zestaw 2x4,9x2,2x2,5 - 3300 kg + 3%

PRZELICZNIK WIELKOŚCI NASZYCH POJAZDÓW

Pojazd 8 ep 4,2x2,2x2,2 - 3,2 LDM
Pojazd 10ep 4,9x2,2x2,5 - 4 LDM
Zestaw 18ep 4,9x2,2x2,5 + 4,2x2,2x2,5 - 7,2 LDM
Zestaw 20ep 4,9x2,2x2,5 + 4,9x2,2x2,5 - 8 LDM

S&S POLTRANS SP ZOO informuję wszystkich Zleceniodawców, iż neutralizacja dokumentów zostanie wykonana tylko na wyraźne polecenie Zleceniodawcy i zgoda na taką neutralizację musi zostać potwierdzona przez S&S POLTRANS SP ZOO na piśmie.
S&S POLTRANS SP ZOO na wszystkich swoich dokumentach CMR stosuje swoje znaki firmowe a Zleceniodawcy nie wnoszą do tego zastrzeżeń. 
Zwrot dodatkowych kosztów poniesionych przez Przewoźnika tylko po akceptacji S&S POLTRANS SP ZOO po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzajacych ich zapłatę. 
Reklamacje są rozpatrywane do 180 dni od momentu wykonania zlecenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

S&S POLTRANS SP. ZOO nie wyraża zgody na jakąkolwiek cesję wierzytelności swoich zobowiązań przez Zleceniodawców i Zleceniobiorców.
S&S POLTRANS SP. ZOO nie wyraża zgody na jakąkowiel kompensatę wzajemnych należności pomiedzy S&S POLTRANS SP. ZOO a Zleceniodawcą. Każda ze spraw musi być traktowana oddzielnie i rozpatrywana w oddzielnym postępowaniu.
S&S POLTRANS SP. ZOO nie wyraża zgody na przyjmowanie jakichkolwiek not obciążeniowych bez wcześniejszego ich zaakceptowania. Noty bez akceptacji S&S POLTRANS SP ZOO będą odsyłane do ich nadawców bez księgowania.
S&S POLTRANS SP. ZOO nie wyrażą zgodny na przekazywanie ładunków zlecanych przez S&S POLTRANS SP. ZOO Zleceniobiorcom dalszym przewoźnikom bez zgody S&S POLTRANS SP. ZOO. W przypadku stwierdzenia takiego dalszego zlecenia ładunku bez zgody S&S POLTRANS SP. ZOO kwota frachtu brutto zostanie zmniejszona automatycznie o 100%.
W przypadku niezaładowania całości ładunku i odjechania z miejsca załadunku bez poinformowania S&S POLTRANS SP ZOO Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5-krotności kwoty brutto zleconego frachtu.

Po zapoznaniu się z powyższymi Warunkami proszę o przedrukowanie ich na swoje potrzeby archiwizacji jako intergralną część realizacji zlecenia.
Manifo.com - create a website for free